அறிவிப்புகள்
Latest News : Fifth International Thirukkural Conference : Thirukkural Conference

மன்றத்தின் முன்னாள் தலைவர்கள் (Past Presidents)

1964 - 1973 Prof. Jean Filliozat of France College de France, Paris
1974 - 1980 Prof.F.B.J. Kuiper, University of Leiden
1981 - 1988 R.E. Asher, University of London
1989 - 2010 Padma Shri Noboru Karashima, a Japanese historian, Writer and Professor Emeritus, University of Tokyo, Japan.
2010 - 2019 Tan Sri Prof.Dr. T. Marimuthu, Adjunct Professor at the School of Education and Cognitive Sciences, Asia e University, Kuala
2019 - 2023 Dr. M. Ponnavaikko, Provost ( Research ) Vinayaka Mission's Research Foundation, Deemed to be University (2017–2019), Vice- Chancellor of Bharathidasan University( 2007-2010), Vice-Chancellor of SRM University (2010-2014) and Vice-Chancellor of Bharath University(2014-2017) and the founder Director at the level of Vice-Chancellor of Tamil Virtual University (2000-2003).
2023 - till date Mr. Arasar Arullallar, B.E., M.B.A, Chicago, USA.