அறிவிப்புகள்
Latest News : Fifth International Thirukkural Conference : Thirukkural Conference

செயற்குழு கூட்டங்களும் குறிப்புகளும்

Executive Committee Meetings and minutes
வ.எண்  
1 முதற் கூட்டக்குறிப்பு (First Meettiing minutes)
2 தினமணியில் முதற் கூட்டச்செய்தி
3 இரண்டாவது கூட்டக்குறிப்பு (சிக்காகோ) Second Meeting Minutes (Chicago)
4 மூன்றாவது கூட்டக்குறிப்பு (Third Meeting - Minutes)
5 நான்காவது கூட்டக்குறிப்பு (Fourth Meeting - Minutes)
6 ஐந்தாவது கூட்டக்குறிப்பு (Fifth Meeting - Minutes)
7 ஆறாவது கூட்டக்குறிப்பு (Sixth Meeting - Minutes)
8 ஏழாவது கூட்டக்குறிப்பு (Seventh Meeting - Minutes)
9 எட்டாவது கூட்டக்குறிப்பு (Eighth Meeting - Minutes)
10 ஒன்பதாவது கூட்டக்குறிப்பு (Ninth Meeting - Minutes)
11 ஜூலை மாதம் 5-ஆம் தேதி மாலை சிக்காகோவில் 10-ஆவது ஆராய்ச்சி மாநாட்டின் போது நடைபெற்ற உலகத்தமிழ் ஆராய்ச்சி மன்றத்தின் பொதுக்குழுக்குழுக் கூட்டப்பொருள்
12 பத்தாவது கூட்டக்குறிப்பு (Tenth Meeting - Minutes) - All Papers