உறுப்பாண்மை

  1. உறுப்பினர் வகைகளும் கட்டணமும் (Membership Types and Fees)
வ.எண் உறுப்பினர் வகைஇந்திய
உருபா
()
அமெரிக்க
டாலர்
()
i தனி மனித உறுப்பினர் ஆண்டுக் கட்டணம்
(Annual membership fee for individual)
1,000.0020.00
ii தனி மனித உறுப்பினர் வாழ்நாள் கட்டணம்
(Life membership fee for individual)
10,000.00250.00
iii நிறுவன உறுப்பினர் ஆண்டுக் கட்டணம்
(Annual subscription for institution)
3,000.0060.00
iv நிறுவன உறுப்பினர் வாழ்நாள் கட்டணம்
(Annual subscription for institution)
30,000.00750.00

விண்ணப்படிவம் - பதிவிறக்கம் செய்ய இங்கே சொடுக்கவும்