அறிவிப்புகள்
Latest News : Fifth International Thirukkural Conference : Thirukkural Conference

தொடர்புக்கு

உலகத் தமிழ் ஆராய்ச்சி மன்றம்,
3B, 3வது தொகுதி, பஜாஜ் குடியிருப்புகள்,
7/4 நந்தனம் நீட்டிப்பு,
நந்தனம்,
சென்னை - 600035
தமிழ்நாடு , இந்தியா

Contact Us

International Association of Tamil Research,
3B, 3 rd Block, Bajaj Apts,
7/4 Nandanam Extension, Nandanam,
Chennai - 600 035.
Tamilnadu, India

Mr. Arasar Arullallar President President@iatrofficial.org
Dr. P. Marudanayagam Vice President (India) +91 94427 87727