ஆளுமை

1. பொது மன்றம் (General Body)
 1. மையக்குழு உறுப்பினர்கள் (Central Council Members)
 2. உலக நாடுகளின் நாட்டுக்குழு உறுப்பினர்கள் (National Council Members)
 3. தனி மனித உறுப்பினர்கள் (Individual Members)
 4. நிறுவன உறுப்பினர்கள் (Institutional Members)
2. மையக்குழு (Central Council)
 1. PRESIDENT
  Mr. Arasar Arullallar
 2. VICE-PRESIDENTS
  Dr. John Samuel (India)
  Dr. Francis S. Muthu (USA)
  Mr. S. Maniam (Sinagpore)
 3. SECRETARIES-GENERAL
  Dr. P. Marudanayagam (India)
  Mr. Ravi V Bala (USA)
  Dr. A. Shanmugadas (Sri lanka)
 4. TREASURER
  Dr. G. Damodaran (India)
  Dr. Nagamanickam Ganesan (USA)
 5. CO-ORDINATOR
  Dr. V. Murugaan (India)
  Dr. Muhilai Rajapandian (India)
3. தொழில்நுட்ப உதவியாளர்கள் (Technical Coordinators)
 1. Mr. Saravanakumar Mani (USA)
 2. Mr. Ravi V Bala (USA)
 3. Ms. Kaninagai J S (India)