அறிவிப்புகள்
Latest News : Fifth International Thirukkural Conference : Thirukkural Conference

ஆளுமை

1. பொது மன்றம் (General Body)
 1. மையக்குழு உறுப்பினர்கள் (Central Council Members)
 2. உலக நாடுகளின் நாட்டுக்குழு உறுப்பினர்கள் (National Council Members)
 3. தனி மனித உறுப்பினர்கள் (Individual Members)
 4. நிறுவன உறுப்பினர்கள் (Institutional Members)
2. மையக்குழு (Central Council)
 1. PRESIDENT
  Mr. Arasar Arullallar
 2. VICE-PRESIDENTS
  Dr. P. Marudanayagam (India)
  Dr. Francis S. Muthu (USA)
  Mr. S. Maniam (Sinagpore)
 3. SECRETARIES-GENERAL
  Er. D. Gnanasekaran (India)
  Mr. Ravi V Bala (USA)
  Dr. A. Shanmugadas (Sri lanka)
 4. TREASURER
  Dr. K. Elango (India)
  Dr. Nagamanickam Ganesan (USA)
 5. CO-ORDINATOR
  Dr. V. Murugan (India)
3. ஆலோசனை குழு் (Advisory Council)
 1. Dr. Sirpi Balasubramaniam
 2. Dr. T. Gnanasundaram
 3. Dr. Erode Thamizhanban
 4. Dr. M. Ponnavaiko
 5. Dr. K. Rajan
 6. Dr. M. Senthilkumar
 7. Er. Saravanakumar Manian (USA)
 8. Mr. Ilakkuvanar Thiruvalluvan
4. தொழில்நுட்ப உதவியாளர்கள் (Technical Coordinators)
 1. Mr. Saravanakumar Mani (USA)
 2. Mr. Ravi V Bala (USA)
 3. Ms. Kaninagai J S (India)